Pravidla ochrany soukromí

Informační povinnost
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

I.
Zpracovávané osobní údaje

1.1 Spolek Malování kreslení, z.s., IČO: 228 78 980, se sídlem Balbínova 409/26, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 23240 (dále jen "Správce"), je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen "GDPR") správcem osobních údajů svých členů v rozsahu:
a. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a kontaktní email (dále jen "Osobní údaje")

a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti - řádného poskytnutí služeb svým členům, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro plnění právních povinností, které se na Správce vztahují, vyplývajících zejména z právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je Správce povinen se řídit, a dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány na základě oprávněného zájmu za účelem případného sporu s členem, vč. vymáhání nároku z porušení smlouvy a přímý marketing, proti tomuto zpracování je člen oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
.

II.
Doba a forma zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje člena budou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení členství ve Spolku (dále jen "Doba") s výjimkou zpracování e-mailové adresy pro přímý marketing, která bude zpracovávána bez časového omezení.
2.2 Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje člena v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněna zpracovávat osobní údaje člena v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.
2.3 Dobou v odstavci 2.1. tohoto článku není Správce taktéž vázán, jeli-li veden spor s členem. Poté je oprávněn zpracovávat osobní údaje člena v potřebném rozsahu až do pravomocného skončení sporu.
2.4 Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


III.
Práva a povinnosti členů jako subjektů údajů

3.1 Člen má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.
3.2 Člen má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
3.3 Člen má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IV.
Poskytování osobních údajů 3. subjektům

4.1 Správce poskytuje identifikační osobní údaje členů dalším osobám v případě, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.
4.2 K osobním údajům člena má taktéž přístup poskytovatel údržby informačního systému a další poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování služeb (např. provozovatel úložiště e-mailových schránek). Konkrétní osoby či společnosti, které Správci poskytují tyto služby lze zjistit na dotaz u Správce.

V.
Ochrana osobních údajů

5.1 Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních údajích, které o vás Správce uchovává a zpracovává. Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné, či máte ke zpracování jakékoli dotazy nebo připomínky kontaktujte prosím neprodleně Správce, a to prostřednictvím emailu: info@malovanikresleni.cz, nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci: Balbínova 409/26, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00.