Všeobecné podmínky účasti na akcích spolku

Všeobecné podmínky účasti na akcích spolku - aneb způsob studia u nás

  • členové Malování kreslení, z.s. mají možnost se zdarma účastnit výstav, diskusních setkávání, komentovaných prohlídek a akcí pořádaných ateliérem Malování kreslení, z.s.
  • členství v ateliéru Malování kreslení Vás k ničemu nezavazuje. Jen po Vás pořád budeme chtít nějaké krásné obrazy :)
  • uhrazením členského příspěvku máte možnost pravidelně navštěvovat své lekce semestrálního kurzu, či účastnit se jednodenních/vícedenních workshopů pod vedením lektora - vedoucího kurzu - dle náplně kurzu uvedené na www.malovanikresleni.cz
  • omlouvání lekcí: v rámci svého semestru máte možnost nahradit si předem omluvené lekce. Pokud nebudete moci přijít na svoji pravidelnou lekci, omluvte se předem přes náš rezervační systém nebo přes email info@malovanikresleni.cz a domluvte si náhradu lekce s jinou skupinou. Omluvené lekce je nutné si nahradit do konce Vašeho semestru. Neomluvené lekce propadají a není možné je nahrazovat ani převádět do dalšího semestru. Omluvu lze provést nejpozději do 9:00 ráno v den konání lekce, jinak lekce propadá.
  • převod omluvených lekcí do dalšího semestru: do dalšího semestru převádíme za základě předchozí domluvy 2 omluvené lekce, a to za předpokladu, že si zarezervujete celý kurz. Převedené lekce je možné přičíst ke stávajícím lekcím (např. 19 + 2 lekce). Omluvené lekce není možné vybrat formou workshopu.
  • změna termínu workshopu: pokud se nemůžete zúčastnit Vašeho workshopu, dejte nám to vědět nejpozději 3 dny před datem konání workshopu. Rádi s Vámi domluvíme náhradní termín či Vám nabídneme převod plné výše členského příspěvku (včetně zálohy) na jiný workshop. Do "workshopů" jsou započítávány i vícedenní akce typu tábor, plenér. V případě změny termínu workshopu v době kratší než 3 dny před konáním workshopu, je účtován storno poplatek ve výši kurzovného.
  • odhlášení ze semestrálního kurzu: platí zde tříměsíční výpovědní lhůta, zbylého kurzovné se převádí na kredit.
  • suplující výuka - ateliér si vyhrazuje právo a zároveň se zavazuje, že v případě nepřítomnosti lektora nahrazuje výuku suplujícím lektorem ve stejném termínu, v případně uzavření ateliéru z epidemiologického hlediska přechází výuka v plném rozsahu do online výuky
  • kdykoli během svého studia u nás se máte možnost obrátit přímo na vedení našeho ateliéru, vždy se Vám pokusíme vyjít maximálně vstříc, aby studium u nás pro Vás bylo příjemné, inspirativní a tvůrčí!


Podmínky účasti na akcích spolku

Předsedkyně spolku Malování kreslení, z.s., IČO: IČO: 22878980, se sídlem Balbínova 409/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen "Spolek") v souladu s ustanovením čl. VI odst. 3 písm. g) Stanov Spolku vydává k zajištění chodu jedlových akcí pořádaných Spolkem tento

Vnitřní předpis

I. Obecná ustanovení
1. Spolek je nezisková organizace, jejímž účelem je zejména podpora výtvarné kultury - výtvarného umění, architektury, filmu.
2. Členové Spolku mají možnost účastnit se akcí pořádaných Spolkem - semestrálních kurzů, workshopů, dílen a výstav (dále též jako "Akce").

II. Podmínky účasti a omlouvání neúčasti

1. Člen se může účastnit jedné Akce pořádané Spolkem na základě Spolkem potvrzené přihlášky na vybranou Akci, a to za předpokladu, že má řádně uhrazený členský příspěvek a řádně plní veškeré povinnosti mu vyplývající z členství. To neplatí pro Akce, u kterých výslovně uvedeno jinak, tedy zejm. možnost účasti členů Spolku bez nutnosti naplnění dalších podmínek či volný přístup i pro nečleny apod.
2. Přihlášky na Akce jsou k dispozici na webové adrese Spolku malovanikresleni.cz, kde je možnost online vyplnění přihlášky a odeslání Spolku. Po potvrzení podané přihlášky ze strany Spolku není možné Akci ze strany člena jednostranně měnit.
3. Členové mladší 18ti let, a starší 15ti let, jsou oprávněni podávat přihlášky na Akce vlastním jménem, bez souhlasu zákonných zástupců. Osoby mladší 15ti let mohou přihlášku na Akci podat pouze se souhlasem alespoň jednoho zákonného zástupce, který je považován za udělený úhradou členského příspěvku.
4. Člen se účastní vybrané Akce v časové dotaci stanovené pro zvolenou Akci.
5. Jde-li o semestrální kurzy, může člen svou nepřítomnost na pravidelné lekci předem omluvit prostřednictvím webového formuláře. Bude-li omluva učiněna minimálně 24 hodin před konáním lekce, je možno absolvovat náhradní lekci v rámci jiného vypsaného a kapacitně neobsazeného kurzu v daném semestru. Maximálně dvě takto omluvené absence na pravidelné hodině kurzu lze převést do následujícího semestru, a to za předpokladu, že člen zůstane členem i v následujícím semestru a řádně uhradí členský příspěvek do dalšího semestru, tedy nad rámce vybrané Akce může navštívit maximálně dvě takto převedené lekce v rámci kapacitně neobsazených kurzů vypsaných pro daný semestr.
6. Jde-li o workshopy a jiné jednorázové Akce, může člen svou nepřítomnost na takové Akci předem omluvit prostřednictvím webového formuláře. Bude-li omluva učiněna minimálně 7 kalendářních dní před konáním Akce, je možno zvolit náhradu v podobě jiné takové Akce, tj. workshopu/jiné jednorázové Akce vypsané a kapacitně neobsazené v období 6 měsíců od původního termínu workshopu. Stejnou možnost mají členové v případě změny termínu/zrušení termínu takové Akce ze strany Spolku.

III. Povinnosti účastníků Akcí


1. Každý člen účastnící se Akcí pořádaných Spolkem je povinen dbát bezpečnostních pokynů a dalších pokynů vedoucího Akce a dalších osob odpovědných za průběh Akce.
2. Každý člen účastnící se Akcí pořádaných Spolkem je povinen jednat tak, aby nedošlo k újmě na majetku Spolku či na majetku a zdraví jiných osob.
3. Každý člen účastnící se Akcí pořádaných Spolkem je povinen nevstupovat na Akce spolku pod vlivem návykových látek a tyto do prostor, kde jsou pořádány Akce Spolku ani nevnášet.
4. Každý člen účastnící se Akcí pořádaných Spolkem je povinen nevnášet do prostor, kde jsou pořádány Akce Spolku zbraně a jiné nebezpečné předměty.
5. V případě jednání v rozporu s těmito pravidly si Spolek vyhrazuje právo vyloučit člena z účasti na Akci/Akcích Spolku i z členství Spolku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Spolek není povinen pořádat Akce a v případě jejich nekonání nevznikají členům vůči Spolku jakékoli nároky.
2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vydání.
3. Tento vnitřní předpis může být měněn či doplňován na základě rozhodnutí předsedy spolku kdykoli a změna je účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Spolku.

V Praze, dne 31. 7.2020
Ing. arch. Nina Hrdinová
předsedkyně SpolkuDruhy a formy členství, práva a povinnosti s nimi spojená

Předsedkyně spolku tímto v souladu s ust. čl. III. odst. 4 stanov spolku Malování kreslení, z.s., IČO: IČO: 22878980, se sídlem Balbínova 409/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále jen "Spolek") vydává tento


Vnitřní předpis


Spolek má s odkazem na ust. čl. III. odst. 3 dva druhy členství

a. řádné a
b. podporující.


I. Řádný člen

Řádným členem Spolku může být osoba mající pro Spolek vyšší přínos a benefit. Řádným členem Spolku se může člen podporující stát, jestliže má pro Spolek většího významu, a to na základě podané žádosti, nejdříve po pěti (5) letech podporujícího členství, v odůvodněních případech, zejména jde-li o výjimečnou osobnost pro naplnění účelu a poslání Spolku však i dříve. O přijetí za řádného člena rozhoduje předseda Spolku.


a. Povinnosti - členský příspěvek

Řádný člen je, vedle povinností společných pro oba druhy členství, povinen hradit členský příspěvek ve výši 20 000 Kč za kalendářní rok, když splatnost členského příspěvku na účet Spolku č.ú. 2100200623/2010 vedený u FIO, a.s. je do každého 1. 2. kalendářního roku.

V případě zvolení člena předsedou Spolku je povinen tuto funkci vykonávat s péči řádného hospodáře v souladu se stanovami a právními předpisy.

b. Práva

Řádný člen má stejná práva jako podporující člen, navíc má právo v případech stanovených ve stanovách Spolku či předpokládaných právními předpisy Spolek řídit, zastupovat navenek a volit nového předsedu Spolku.


II. Podporující člen

Podporujícím členem je každý běžný člen Spolku, který má zájem účastnit se akcí Spolku a rozvíjet poslání a účel Spolku, a to na základě vlastní žádosti o přijetí do Spolku a přijetím za podporujícího člena předsedou Spolku.

a. Formy podporujícího členství

Podporující členství má více forem

i. Podporující dospělý (fyzická osoba starší 18ti let);
ii. Podporující dítě (fyzická osoba mladší 18ti let);
iii. Podporující jednorázově.

b. Povinnosti - členský příspěvek

Podporující člen má vyjma povinností společných pro oba druhy členství povinnost hradit členský příspěvek, a to ve výši dle jednotlivých forem
I. podporující dospělý hradí členský příspěvek ve výši 7.600,- Kč za půlrok,
II. Podporující dítě hradí členský příspěvek ve výši 5.700,- Kč za půlrok
III. Podporující jednorázově hradí členský příspěvek ve výši 1.200,- Kč za účast na jednorázové akci.

Splatnost členského příspěvku v případě podporujícího dospělého a dítěte je stanovena vždy dvakrát ročně, a to do každého 1. 3. a 1. 9. kalendářního roku. V případě členského příspěvku podporujícího jednorázově bude splatnost členského příspěvku stanovena členovi individuálně.

c. Práva podporujících členů

Podporující člen má právo účastnit se jednoho workshopu/kurzu pořádaného Spolkem dle vlastního výběru a zájmu na základě podané přihlášky k účasti na kurzu. Po potvrzení účasti na vybraném kurzu ze strany Spolku je výběr závazný a bez závažných důvodů ho není možno měnit. Měl-li by člen zájem účastnit se více kurzů než jednoho, je třeba souhlasu předsedy Spolku a uhradit další členský příspěvek.

V případě, že Spolek nebude pořádat kurzy, či dojde k jejich přerušení nevzniká podporujícímu členovi jakékoli právo na náhradu nekonané části kurzu/akce ani vrácení členských příspěvků. V individuálních případech může předseda Spolku rozhodnout odlišně.


III. Společná práva a povinnosti členů Spolku

Společná práva a povinnosti členů Spolku jsou vymezeny ve Stanovách Spolku.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti účinnosti dnem jeho vydání.
2. Tento vnitřní předpis může být měněn či doplňován na základě rozhodnutí předsedy spolku kdykoli a změna je účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách Spolku (malovanikresleni.cz).

V Praze, dne 31. 7. 2020

Ing. arch. Nina Hrdinová
Předsedkyně Spolku


Informační povinnost
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

I.
Zpracovávané osobní údaje

1.1 Spolek Malování kreslení, z.s., IČO: 228 78 980, se sídlem Balbínova 409/26, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 23240 (dále jen "Správce"), je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen "GDPR") správcem osobních údajů svých členů v rozsahu:
a. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a kontaktní email (dále jen "Osobní údaje")

a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti - řádného poskytnutí služeb svým členům, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro plnění právních povinností, které se na Správce vztahují, vyplývajících zejména z právních předpisů upravujících povinné platby a účetnictví, jakož i dalších předpisů, jimiž je Správce povinen se řídit, a dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány na základě oprávněného zájmu za účelem případného sporu s členem, vč. vymáhání nároku z porušení smlouvy a přímý marketing, proti tomuto zpracování je člen oprávněn vznést námitku dle čl. 21 GDPR.
.

II.
Doba a forma zpracování osobních údajů

2.1 Osobní údaje člena budou zpracovávány po dobu 3 let od ukončení členství ve Spolku (dále jen "Doba") s výjimkou zpracování e-mailové adresy pro přímý marketing, která bude zpracovávána bez časového omezení.
2.2 Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje člena v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněna zpracovávat osobní údaje člena v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.
2.3 Dobou v odstavci 2.1. tohoto článku není Správce taktéž vázán, jeli-li veden spor s členem. Poté je oprávněn zpracovávat osobní údaje člena v potřebném rozsahu až do pravomocného skončení sporu.
2.4 Zpracování probíhá v elektronické podobě automatizovaným systémem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.


III.
Práva a povinnosti členů jako subjektů údajů

3.1 Člen má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.
3.2 Člen má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
3.3 Člen má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IV.
Poskytování osobních údajů 3. subjektům

4.1 Správce poskytuje identifikační osobní údaje členů dalším osobám v případě, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.
4.2 K osobním údajům člena má taktéž přístup poskytovatel údržby informačního systému a další poskytovatelé služeb nezbytných pro poskytování služeb (např. provozovatel úložiště e-mailových schránek). Konkrétní osoby či společnosti, které Správci poskytují tyto služby lze zjistit na dotaz u Správce.

V.
Ochrana osobních údajů

5.1 Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

Máte právo žádat o sdělení podrobností o osobních údajích, které o vás Správce uchovává a zpracovává. Pokud se domníváte, že takto zpracovávané osobní údaje jsou nesprávné nebo neúplné, či máte ke zpracování jakékoli dotazy nebo připomínky kontaktujte prosím neprodleně Správce, a to prostřednictvím emailu: info@malovanikresleni.cz, nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci: Balbínova 409/26, Vinohrady, Praha 2, PSČ: 120 00.

Stanovy spolku

Stanovy spolku
Malování kreslení, z.s.
v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění

I. Název, sídlo, doba trvání Spolku

1. Název spolku zní: Malování kreslení, z.s. (dále jen "Spolek").
2. Sídlem Spolku je Praha.
3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

II. Účel Spolku, vedlejší činnost Spolku

1. Posláním Spolku je podpora výtvarné kultury - výtvarného umění, architektury, filmu.
2. Účelem Spolku je
a. zvyšovat povědomí široké veřejnosti o celém spektru současné výtvarné kultury a aspektech její zásadní důležitosti pro ovlivňování kultury jako celku,
b. trvale napomáhat přístupu široké veřejnosti k výtvarnému umění v mnohých podobách spektra současné výtvarné kultury,
c. budovat a rozšiřovat síť kvalitních pedagogů a lektorů, na kterých kvalita záměru zásadně záleží, a za tím účelem rozšiřovat i členskou základnu Spolku,
d. napomáhat přenosu poznatků a technologií z akademické oblasti výtvarného umění a architektury,
e. pracovat s dětmi a mládeží, zejména pokud jde o zlepšení a rozvoj jejich vztahu k výtvarné kultuře.
3. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání. Předmět podnikání Spolku ke dni jeho založení:
a. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
4. Předseda Spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto stanov o změně či doplnění předmětu podnikání Spolku.

III. Členství vznik, druhy a zánik členství, evidence členů

1. Členem Spolku může být fyzická i právnická osoba.
2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí člena rozhoduje na základě podané přihlášky předseda Spolku.
3. Osoby mladší 18ti let, a starší 15ti let, jsou oprávněny podávat přihlášky k členství vlastním jménem, bez souhlasu zákonných zástupců. Osoby mladší 15ti let mohou přihlášku k členství podat pouze se souhlasem alespoň jednoho zákonného zástupce, který je nutné doložit v písemné podobě spolu s přihláškou. Zákonní zástupci berou na vědomí, že souhlas zákonného zástupce s přihláškou na jednotlivé Akce pro členy Spolku mladší 15ti let je považován za udělený úhradou členského příspěvku a není vyžadován další výslovný souhlas zákonného zástupce.
4. Členství ve Spolku je dvojího druhu - řádné a podporující.
5. Práva a povinnosti jednotlivých druhů členství a formy podporujícího členství, jakožto i výši a splatnost členských příspěvků stanovuje předseda Spolku přijatým rozhodnutím. Pouze řádný člen se může stát předsedou Spolku.
6. Řádným členem se může podporující člen stát nejdříve po pěti (5) letech členství ve Spolku, a to na základě podané žádosti o přijetí za řádného člena, a o jeho přijetí za řádného člena rozhoduje předseda Spolku.
7. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby
a. Dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení člena na adresu sídla Spolku;
b. Úmrtím fyzické osoby/zánikem právnické osoby;
c. Vyloučením člena na základě rozhodnutí předsedy Spolku.
8. Člena lze vyloučit jestliže
a. nezaplatil rozhodnutím předsedy stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení;
b. přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve Spolku;
c. závažným způsobem porušil povinnosti vyplývající z členství ve Spolku.
9. Za porušení povinnosti vyplývající z členství ve Spolku se považuje zejména jednání v rozporu s těmito stanovami, vydanými vnitřními předpisy Spolku i právními předpisy České republiky, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným zájmům Spolku nebo narušujícím pověst Spolku.
10. Členství vyloučeného člena zaniká dnem rozhodnutí o vyloučení. Rozhodnutí musí být členovi oznámeno.
11. Zánikem členství zaniká také členství ve všech orgánech Spolku, ledaže předseda Spolku rozhodl jinak.
12. Předseda Spolku vede seznam všech členů Spolku včetně rozdělení dle jednotlivých druhů a forem členství a provádí v něm zápisy, opravy a výmazy. Seznam členů je přístupný pouze řádným členům Spolku.
13. Člen Spolku je povinen bezodkladně oznámit předsedovi Spolku každou změnu údajů zapsaných o něm v seznamu členů.

IV. Práva a povinnosti členů

1. Každý člen Spolku má právo
a. účastnit se na činnosti Spolku a čerpat služby poskytované Spolkem,
b. být informován o činnosti Spolku.

2. Každý člen Spolku je povinen
a. řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy Spolku;
b. jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy Spolku nebo jeho dobrou pověst;
c. řádně a včas hradit stanovené členské příspěvky.

3. Podporující člen nemá právo za žádných okolností podílet se na řízení Spolku či volit předsedu Spolku, tato práva náleží za všech okolností pouze řádným členům Spolku.

4. Další práva a povinnosti a jejich detailnější vymezení stanoví předseda Spolku vnitřním předpisem.

V. Orgány Spolku

1. Jediným orgánem Spolku je předseda, který vykonává i činnost nejvyššího orgánu.


VI. Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem Spolku.
2. Předsedou je Ing. arch. Nina Hrdinová, nar. 19. 12. 1982, trvale bytem Balbínova 26, Praha 2, PSČ: 120 00.
3. Předseda rozhoduje o všech věcech týkajících se Spolku, zejména
a. řídí činnost Spolku,
b. zastupuje Spolek navenek,
c. rozhoduje o vzniku členství, a o vyloučení člena,
d. určuje formy podporujícího členství a práva a povinnosti spojená s jednotlivými druhy členství,
e. stanovuje výši a splatnost členských příspěvků,
f. schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu Spolku, je-li vydávána,
g. vydává vnitřní předpisy Spolku,
h. rozhoduje o změně stanov Spolku,
i. rozhoduje o změně sídla Spolku,
j. rozhoduje o přeměně a zrušení Spolku.
4. Předseda zastupuje Spolek ve všech jeho záležitostech bez omezení a samostatně.
5. V případě zániku funkce předsedy Spolku se novým předsedou přednostně stane ten, koho písemně určí dosavadní předseda. Nebude-li taková osoba, zvolí nového předsedu řádní členové většinou hlasů přítomných řádných členů na shromáždění, které za tímto účelem svolá kterýkoli řádný člen.
6. V případě, že předseda Spolku nemůže z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji činnost po dobu delší, než jeden (1) kalendářní měsíc, může kterýkoli řádný člen Spolku svolat shromáždění řádných členů Spolku, na nějž přechází veškeré pravomoci předsedy Spolku. Nemůže-li předseda vykonávat svoji funkci po dobu více jak tři (3) kalendářní měsíce, a neurčí-li nového předsedu, zvolí řádní členové dle předchozího odstavce na svém shromáždění nového předsedu Spolku.

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Právní poměry spolku se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění. Dispozitivní ustanovení tohoto zákona se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.
2. V případě zániku Spolku rozhoduje předseda Spolku o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby.
3. Toto nové úplně znění stanov nahrazuje dnem svého přijetí všechny předchozí znění stanov Spolku.

V Praze, dne 31. 7. 2020

Ing. arch. Nina Hrdinová,
předsedkyně SpolkuVstupem do zapsaného spolku Malování kreslení z.s. a zaplacením členského příspěvku se stáváte našimi studenty (členy zapsaného spolku) a souhlasíte s podmínkami účasti na akcích spolku.